Trafne wykorzystanie potencjału i umiejętności pracowników

„Kiedy firma wysyła ludzi na spływ rzeką w pontonie, aby nauczyli się pracy w zespole albo każe im sklejać kolorowe samoloty z papieru, aby nauczyli się kreatywności, to coś tu jest zdecydowanie nie tak” C. Carlson i W. Wilmot

Czynnikiem determinującym sukces organizacji w ciągle zmieniających się i nieprzewidywalnych warunkach jest odpowiednia alokacja zasobów.

W obecnych czasach organizacja jest szczególnie zobligowana do systematycznego eliminowania przeszkód dla wydajności. Może to zrobić poprzez strategiczne zarządzanie utalentowanymi pracownikami oraz inspirowanie do podnoszenia rezultatów.   

Rozpoznanie potencjału i umiejętności pracowników, a w konsekwencji powierzanie im odpowiednich odpowiedzialności jest sposobem ukierunkowanym na poprawę wydajności i zainicjowanie ponownego wzrostu przychodów.

Audyt zasobów ludzkich umożliwia organizacji:

 • Wyłonienie osób z predyspozycjami do pracy indywidulanej w warunkach pracy zdalnej
 • Wyłonienie osób z potencjałem poznawczym do kreowania nowych rozwiązań i radzenia sobie z niestandardowymi problemami
 • Identyfikację osób z potencjałem do podejmowania trafnych decyzji w warunkach ryzyka
 • Wyłonienie osób z nastawieniem na rozwój, uczenie się
 • Wskazanie osób o wysokich zdolnościach adaptacji do zmieniających się warunków
 • Identyfikację osób z potencjałem do budowania i inicjowania współpracy
 • Identyfikację osób z potencjałem do inicjowania zmian i nowych zadań
 • Wskazanie osób o predyspozycjach do budowania zaufania w kontaktach społecznych
 • Rozpoznanie pasji pracowników

Metody audytu:

 • Testy psychologiczne służące identyfikacji potencjału temperamentalnego i osobowościowego 
 • Testy zdolności służące identyfikacji potencjału poznawczego, w zakresie sprawności werbalnej, analitycznej i abstrakcyjnej)
 • Wystandaryzowany wywiad behawioralny (identyfikacja learning agility oraz zdolności społecznych)
 • Wystandaryzowane kwestionariusze diagnozy kompetencji wypełniane przez managerów (w odniesieniu do core values firmy)

Forma audytu:

 • Badanie on-line

W wyniku przeprowadzonego działania firma otrzymuje:

 • Rekomendacje alokacji zasobów
 • Konstruktywny feedback dla osób objętych badaniem, nakierowany na uruchamianie automotywacji do działania w konkretnym celu

Sylwetki konsultantów:

Justyna Dzięgielewska

Justyna DZIĘGIELEWSKA

Psycholog pracy i stresu (Instytut Psychologii UKSW), absolwentka Podyplomowych Studiów Menedżerskich (Katedra Zarządzania i Finansów SGH), absolwentka studiów podyplomowych MBA (Akademia Ekonomiczno – Humanistyczna), członek International Coaching Community.

Ma doświadczenie w pracy w administracji publicznej, branży finansowo- ubezpieczeniowej oraz konsultingu (interim HRM). Wspiera firmy na etapie zmian i transformacji biznesowej. Dostarcza know-how, tworzy narzędzia, wdraża nowe rozwiązania w organizacjach.

Ma 19 lat doświadczenia w indywidualnej pracy w nurcie poznawczo – behawioralnym.

Marcin Jóźwik

Marcin JÓŹWIK

Manager z doświadczeniem w branży finansowej. Przez 10 lat związany z Departamentem Pośrednictwa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Od 2012 roku wykładowca w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Współpracownik Centrum Zrównoważonego Rozwoju ALK.


„One to one” z praktykiem biznesu, czyli podaj mi narzędzie lub pomóż mi to zrobić

W czasach powszechnego dostępu do wiedzy oraz różnorodnych narzędzi i metod umożliwianych uczenie się, wyzwaniem jest określenie czego się uczyć.

Wsparcie nastawienia na rozwój oraz ukierunkowanie na wykorzystanie umiejętności, które aktualnie są potrzebne będzie miało wpływ na wynik ekonomiczny przedsiębiorstwa.

„One to one” z zewnętrznym praktykiem biznesu dadzą odpowiedź na pytania:

 • Jak w obecnych warunkach mam zarządzić sobą?
 • Jak poradzić sobie z głównymi wyzwaniami dotyczącymi wydajności i efektywności pracy?
 • Jakie mam dalsze możliwości rozwoju zawodowego w nowej rzeczywistości?
 • W jaki sposób mam zaplanować pracę własną oraz mojego zespołu jako całość w obecnych warunkach?
 • W jaki sposób mogę zarządzać swoim poziomem motywacji szczególnie w sytuacji, w której sam/sama nie do końca wiem na czym stoję?
 • Co mogę robić, aby pobudzać swoją kreatywność będąc w sytuacji, w której mam narzucone pewne ograniczenia co do formy pracy oraz możliwości zaczerpnięcia inspiracji? 
 • Co mogę robić jako manager, aby systematycznie pobudzać członków mojego zespołu do rozwoju? W jaki sposób mogę budować relacje pomiędzy nimi w nowej rzeczywistości?

Umożliwią:

 • Managing your mind – overcoming negativity bias 

Praktyk biznesu rekomenduje opcje (webinaria, literatura, podcasty) oraz zapewnia regularny feedback.

Forma spotkania:

 • 1h INDYWIDUALNE SESJE ZDALNE (Skype, Webex, FaceTime, Messenger etc.), prowadzone w zależności od potrzeb w języku polskim lub angielskim)

Techniki wspierające rezultaty:

 • Challenging
 • Requesting
 • Clarifying

Sylwetka doradcy:

Magdalena Wojdat

Magdalena WOJDAT

Manager, ekspert HRM, doradca biznesowy.  Nad wzmocnieniem efektywności pracuje od 13 lat, w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii oraz w Polsce.

Magister z Cross-Cultural Psychology z Brunel University w Londynie oraz Zarządzania i Marketingu. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi dla Menedżerów Personalnych.