Wizja firmy

Pobudzanie innowacyjności organizacji

Misja firmy

Wspieramy klientów w budowaniu organizacji przyszłości

Wartości

Wiedza

Współpraca

Efektywność

Poczucie sensu

Zaufanie

Społeczna odpowiedzialność

 

Firma JUBBA Organizacje Przyszłości powstała w 2014 roku w odpowiedzi na zapotrzebowanie na profesjonalne usługi doradcze realizowane po pełnym rozpoznaniu sytuacji klienta, w tym także jego otoczenia biznesowego. Od początku swej działalności zespół JUBBA Organizacje Przyszłości dedykuje rynkowi usługi realizowane na wysokim poziomie jakości, nakierowane na zapewnienie rozwiązań umożliwiających sprostanie wymaganiom przyszłości.

Intensywny rozwój firmy przypada na lata 2015-2016, kiedy to grupa doświadczonych pasjonatów oceny i rozwoju skupiała się na dedykowaniu firmom usług związanych z tworzeniem i wdrażaniem systemów zarządzania kompetencjami. Na przestrzeni tego okresu oferowane usługi skupiały się na rekrutacji, ocenie kompetencji, diagnozie potrzeb rozwojowych, planowaniu indywidualnych ścieżek kariery.

Okres intensywnego rozwoju firmy zbiegł się w czasie z rozwojem nowych technologii, big data oraz uczenia maszynowego. Technologiczna rewolucja pociągnęła za sobą konieczność zmian rozumienia potrzeb biznesu. W czasach, kiedy wymierny rezultat biznesowy stał się uzależniony od dostępności zasobów, współpracy z osobami spawanymi analityczne i interpersonalnie, nastawionymi na wnikliwe analizowanie danych, dostrzeganie pomiędzy nimi złożonych zależności a także na budowanie i utrzymywanie relacji oraz wpieranie innych – JUBBA dedykowała rynkowi dodatkowe usługi. Siła ich tkwi w narzędziach zorientowanych na budowanie organizacji przyszłości, reagowaniu na dokonujący się postęp, tworzeniu rozwiązań integrujących działania z różnych obszarów i mających wpływ na wyniki finansowe.

Pracujemy z klientami, w których obecne lub przyszłe strategie wpisana jest sentencja:

Stoimy u progu technologicznej rewolucji, która gruntownie zmienia sposób, w jaki żyjemy, pracujemy i współistniejemy. W swojej skali, zakresie i kompleksowości ta transformacja będzie czymś, czego ludzkość dotychczas nie doświadczyła…” Klaus Schwab, World Economic Forum

Wspólnie z naszymi klientami budujemy organizacje, które charakteryzuje:  

  • Spłaszczona struktura organizacyjna – model organizacji sieciowej (sieci złożone z coraz mniejszych jednostek organizacyjnych)
  • Zespoły są podstawowym element struktury
  • Kadra ma wysokie kwalifikacje
  • Pracownicy wykorzystują swoje naturalne talenty i mają wewnętrzną motywację do budowania rozwiązań wyróżniających firmę na rynku
  • Kreowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa tworzone jest w oparciu o jakość produktów i usług