Lean w zarządzaniu zasobami ludzkim – ELIMINACJA 8 TYPU MARNOTRAWSTWA

Lean Management (ang. szczupłe zarządzanie), to sposób zarządzania przedsiębiorstwem zorientowany na redukcję zakłóceń (jap. Mura) z przepływu materiału i informacji, poprzez redukcję nadmiernego obciążenia (jap. Muri) i eliminację 7 podstawowych typów marnotrawstwa (jap. Muda), do których należą: zapasy, nadprodukcja, poprawianie braków i błędów, zbędne przetwarzanie, zbędne przemieszczanie materiału, nadmierny ruch, oczekiwanie.

Firmy zarządzane w oparciu Lean zwracają uwagę na eliminację 8 typu marnotrawstwa: utraconej kreatywności pracowników.

Lean w zarzadzaniu zasobami ludzkimi to koncepcja zorientowana na budowanie zaangażowania pracowników i ich rozwoju. Opiera się na idei, że sukces pojedynczego pracownika jest sukcesem całej firmy.

Jak powiedział Albert Einstein: „Istotne dla wspólnego dobra jest wspieranie jednostek, ponieważ tylko jednostka może wytworzyć nowe idee, które niezbędne są społeczeństwu dla jego ciągłego rozwoju, a także, w istocie, dla uniknięcia wyjałowienia i stagnacji.”


Lean w zarzadzaniu ludźmi to podejście wyzwalające w przełożonych umiejętność postępowania z ludźmi, poprzez angażowanie ich i wyznaczanie im realnych celów. Punktem wyjścia do tych działań jest opracowanie Skill Matrix.

Skill Matrix jest narzędziem służącym do zarządzania procesem, wykorzystywania i nabywania umiejętności przez pracowników. W firmach działających w oparciu o filozofię Lean, Skill Matrix jest przygotowywana dla wszystkich operacji, jakie wykonuje się w przedsiębiorstwie.

Skill Matrix opracowuje się w formie tabeli, gdzie wypisuje się imiona i nazwiska wszystkich pracowników oraz wymagane umiejętności w zespole.

Kluczem w Skill Matrix jest analiza i identyfikacja umiejętności każdego pracownika przez swojego przełożonego a oceny obrazują okręgi – ściśle powiązane z cyklem PDCA.


Poglądowa Skill Matrix, opracowana dla linii produkcyjnej

Umiejętności ujęte w Skill Matrix odnoszą się one do standardu przygotowanego dla danego stanowiska czy czynności. Zarówno ocena umiejętności, jak i sama umiejętność muszą być jednoznacznie opisane, tak żeby nie pozostawiały możliwości interpretacji.

Skill Matrix jest praktycznym narzędziem dla managera, które może wykorzystywać już na etapie rekrutacji nowych pracowników. Matryca wskazuje tzw. „luki” w zespole, np. brak umiejętności z zakresu automatyki w dziale utrzymania ruchu czy programowania w języku Python w zespole IT.

W filozofii Lean w zasadzie na każdym kroku spotykamy się z pojęciem wizualizacji, czyli graficznym przedstawieniem istotnych treści i informacji. Formą wizualizacji jest np. layout hali produkcyjnej, tablica 5S w obszarze, a także matryca umiejętności pracowniczych. Widząc poziom umiejętności innych, pracownicy wewnętrznie motywują się do rozwijania swoich umiejętności. Kiedy połączymy to z odpowiednio ukierunkowanym systemem motywacyjnym, mamy załogę stale podnoszącą swoje kwalifikacje i rozwijającą firmę poprzez rozwój własny.

Poprzez filozofię Lean oraz wdrożenie Skill Matrix ułatwiamy kierownikom liniowym: 

  • dobór osób do zadań/stanowisk na podstawie obiektywnie zweryfikowanych umiejętności pracowników
  • planowanie harmonogramu pracy pracownikom, w oparciu o wiedzę o ich umiejętnościach, uniwersalności
  • szybką reakcję na wypadek losowej nieobecności pracownika, dzięki wiedzy o umiejętnościach pracowników zatrudnionych na innych stanowiskach pracy, przy innych maszynach
  • wsparcie w zarządzaniu umiejętnościami/kompetencjami pracowników
  • wyłanianie liderów, trenerów wewnętrznych oraz pracowników do rozwoju
  • tworzenie optymalnych planów działań rozwojowych.

Produkt pracy:

  • Skill Matrix dla operacji/zespołu/działu
  • Plan działań rozwojowych (zgodnie z normą ISO 9001:2015).

W CELU PRZYGOTOWANIA SPERSONALIZOWANEJ OFERTY SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYM BIUREM